Poziv za ponovljenu skupštinu akcionara

Ponovljena Skupština akcionara AD »MILAN BLAGOJEVIĆ « SMEDEREVO saziva se za 26.07.2013. godine, sa početkom u 13,00 časova, u sedištu društva u Smederevu, ul. Đure Strugara 20. Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 05.07.2013. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta. Poziv…