Dokumentacija za Skupštinu akcionara

Prilog 1 – Odluka MBS 28.11.2017.Prilog 2 – Odluka o Predlogu dopune dnevnog reda od dana 11.12.2017.Prilog 3 – Poziv za vanrednu sednicu od dana 29.11.2017.Prilog 4 – Obavestenje o pravima nesaglasnih akcionaraPrilog 5 – Formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionaraPrilog 6 – Punomoćje za glasanjePrilog 7 – Formular za glasanje u odsustvu