Dokumentacija za Skupštinu akcionara

Prilog 1 – Odluka MBS 28.11.2017. Prilog 2 – Odluka o Predlogu dopune dnevnog reda od dana 11.12.2017. Prilog 3 – Poziv za vanrednu sednicu od dana 29.11.2017. Prilog 4 – Obavestenje o pravima nesaglasnih akcionara Prilog 5 – Formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara Prilog 6 – Punomoćje za glasanje Prilog 7 – Formular…