Poziv za ponovljenu skupštinu akcionara

Redovna Skupština akcionara AD »MILAN BLAGOJEVIĆ « SMEDEREVO saziva se za 12.09.2013. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu društva u Smederevu, ul. Đure Strugara 20. Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 12.08.2013. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta Poziv…